Εξειδικευμένος έλεγχος παθήσεων λάρυγγα και φωνητικών χορδών – Ιατρείο Φωνής

Πραγματοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες της Επιτροπής Φωνιατρικής της Ευρωπαϊκής Λαρυγγολογικής Κοινότητας (European Laryngological Society) για την αξιολόγηση της φωνητικής λειτουργίας με:

  • Βιντεοστροβοσκόπηση: Πραγματοποιείται μέσω άκαμπτου ή εύκαμπτου ενδοσκοπίου. Επιτρέπει την παρακολούθηση της ταλάντωσης των φωνητικών χορδών  (μη εφικτό με επισκόπηση μέσω σταθερού φωτός) και τη λεπτομερή μελέτη παθήσεων αυτών.
  • Αντιληπτική αξιολόγηση ποιότητας φωνής (κλίμακα GRBAS)
  • Ακουστική ανάλυσηεκτίμηση της φωνητικής λειτουργίας: ψηφιακή καταγραφή του ηχητικού σήματος της φωνής και ανάλυσή αυτού.
    • Φωνετόγραμμα
    • Φασματογράφημα
  • Αεροδυναμικές μετρήσεις φωνής (μέγιστος χρόνος φώνησης – ζωτική χωρητικότητα – συντελεστής φώνησης)
  • Υποκειμενική αξιολόγηση από τον ασθενή (ερωτηματολόγια)